TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Tổng diện tích : 50 ha  . Quy mô đào tạo : 1800 học viên 

Bao gồm : 3 giảng đường tập trung – 28 phòng học .  Khu kí túc xá 100 phòng tiêu chuẩn vệ sinh khép kín 

Có đầy đủ khu dịch vụ – Khu thể thao đảm bảo môi trường rèn luyện thể chất cho học viên

GIẢNG ĐƯỜNG VÀ HỌC VIÊN

Hành lang và cảnh quan

Phòng thi tuyển